Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

 

 

Všeobecné a obchodní podmínky
DODACÍ ŔÁD Activity promotion s.r.o.

 

Přijetí objednávky a dodávka zboží se uskutečňuje podle Všeobecných obchodních podmínek Activity promotion s.r.o.. Objednávky jsou přijímány faxem, e-mailem, poštou nebo osobně na adresu společnosti Activity promotion s.r.o.. U objednávek přijatých telefonicky nemůže Activity promotion s.r.o. převzít odpovědnost za jejich správnost a úplnost. Příjem objednávek: Po – Pa 8:00 – 16:30

 

Prodejní doba: Po – Pa 8:30 - 15:00

Prodej zboží je realizován následujícími způsoby :

- osobním odběrem zboží

- zasláním zboží poštou na dobírku

- zaslání zboží expresní službou na dobírku

- zaslání zboží expresní službou (DPD, PPL, TOPTRANS apod.)

 

Osobní odběr

 

Zboží se objednává přímo v sídle společnosti Activity promotion s.r.o.. Osobní odběr zboží je nutno dohodnout u větších zakázek dle platných dodacích termínů, u menších zakázek, minimálně 2 hodiny předem, aby mohl být umožněn včasný výdej zboží ze skladu. Osobní odběr se uskutečňuje v rámci prodejní doby.

Zásilky poštou nebo expresní službou na dobírku

Menší objednávky, nebo objednávky na nezpracovaný materiál, který je skladem, přijaté do 10,00 hod. mohou být expedovány ze společnosti Activity promotion s.r.o. ještě týž den, nejdéle však do 2 dnů od data přijetí objednávky. Větší objednávky a objednávky na zpracovávaný materiál, který je skladem jsou expedovány ze společnosti Activity promotion s.r.o. do 4 dnů od data přijetí objednávky. Objednávky na materiál, který není skladem a který je nutno vyrobit jsou expedovány ze společnosti Activity promotion s.r.o. dle platných dodacích termínů a kategorie zboží, ode dne přijetí objednávky.

Náklady na balení zboží a dopravu hradí kupující. Dodávka je splněna převzetím zboží uvedeným přepravcem. Activity promotion s.r.o. nenese odpovědnost za nedodržení dodací lhůty tohoto přepravce. Na zásilky na dobírku se vztahují stejné podmínky jako při platbě v hotovosti.

Zásilky expresní službou

Menší objednávky, nebo objednávky na nezpracovaný materiál, který je skladem, přijaté do 10,00 hod. mohou být expedovány ze společnosti Activity promotion s.r.o. ještě týž den, nejdéle však do 2 dnů od data přijetí objednávky. Větší objednávky a objednávky na zpracovávaný materiál, který je skladem jsou expedovány ze společnosti Activity promotion s.r.o. nejdéle do 4 dnů od data přijetí objednávky. Objednávky na materiál, který není skladem a který je nutno vyrobit jsou expedovány dle platných dodacích termínů a kategorie zboží od data přijetí objednávky.

Termíny dodání zde uvedené platí pouze v případě, je-li zboží skladem. Není-li zboží skladem, je třeba se na termín dodání informovat.

 

 

Dopravné a balné:

Při objednávce do 1000Kč - dopravné a balné 100 Kč
Při objednávce nad 1000Kč - dopravné a balné zdarma
Doběrečné 40 Kč

Ceny uvedeny bez DPH
Dopravné a balné zdarma platí pouze pro objednávky přes eShopVŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Activity promotion s.r.o.

 

 


I. Úvodní ustanovení

1. Společnost Activity promotion s.r.o., se sídlem Příkop 147/13, 602 00 Brno, IČO 26936241 je společností dle obchodního práva řádně založenou a existující podle českých právních předpisů, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46512 a podnikající zejména v oblasti velkoobchodu a maloobchodu s materiály pro výrobu reklamy (signmaking) a se systémy pro prezentace a podporu prodeje.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky podrobně upravují a konkretizují práva a povinnosti vyplývající ze závazkového vztahu založeného mezi společností Activity promotion s.r.o. jako prodávajícím na straně jedné a třetí osobou (dále jen „zákazník“) jako kupujícím na straně druhé. Tento vztah vzniká

a) akceptací objednávky zákazníka společností Activity promotion s.r.o.

b) uskutečněním přímého odběru zboží zákazníkem v provozovně společnosti Activity promotion s.r.o.

c) uzavřením rámcové kupní smlouvy mezi zákazníkem a společností Activity promotion s.r.o.

3. Účinnost těchto všeobecných podmínek pro daný závazkový vztah mezi zákazníkem a společností Activity promotion s.r.o. je dána okamžikem, ve kterém nastane kterákoli ze skutečností uvedených v předchozím odstavci.

Nový zákazník platí převodem na účet zálohu na zboží ve výši 100%, po jejím připsání je možno zboží odeslat přepravní službou nebo

Jej zákazníkovi zasíláme na dobírku. Do 14 dní zákazníkovi vystavíme doplatkovou fakturu, v níž odečteme zaplacenou zálohu

 

II. Definice

Následující pojmy budou při interpretaci těchto podmínek vykládány takto :

„Společnost Activity promotion s.r.o.“ společnost s ručením omezeným Activity promotion s.r.o., se sídlem Příkop 147/13, 602 00 Brno, IČO 26936241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46512.

„Zákazník“ osoba (právnická, nebo fyzická), která vstoupila do závazkového vztahu se společností Activity promotion s.r.o., jehož předmětem je prodej zboží

„Zboží“ movité věci materiály pro výrobu reklamy (signmaking) a výrobky pro podporu prodeje a prezentaci, se kterými společnost Activity promotion s.r.o. obchoduje na trhu České a Slovenské republiky.

„Objednávka“ právní úkon učiněný Zákazníkem vůči společnosti Activity promotion s.r.o. ohledně koupě zboží

„Ceník“ dokument vydávaný společností Activity promotion s.r.o. a obsahující ceny zboží

„Dodací řád“ dokument vydávaný společností Activity promotion s.r.o. a konkretizující podmínky dodání zboží zákazníkovi

 

 

III. Objednávka, akceptace

1. Objednání dodávky zboží provádí zákazník prostřednictvím objednávky obsahující tyto náležitosti: název výrobku, popř. objednací číslo, požadované množství, nejzazší termín dodání, místo dodání zboží, způsob balení, způsob dopravy, obchodní firmu zákazníka, přesnou adresu jeho sídla, resp. místa podnikání, jméno osoby oprávněné jednat jménem zákazníka, včetně telefonického a faxového spojení, IČO, DIČ a bankovní spojení. Objednávka je zákazníkem činěna zpravidla písemnou formou, přičemž za písemnou formu se považuje i objednávka doručená společnosti Activity promotion s.r.o. faxem, nebo e-mailem. Objednávky je třeba adresovat na prodejní oddělení společnosti Activity promotion s.r.o.

2. Neobsahuje-li dokument zaslaný zákazníkem veškeré údaje uvedené v předchozím odstavci, je společnost Activity promotion s.r.o. oprávněna zaslat Zákazníku standardizovaný dokument objednávky s žádostí, aby jej zákazník řádně vyplnil a následně doručil zpět společnosti Activity promotion s.r.o..

3. Objednávka se považuje za akceptovanou ze strany společnosti Activity promotion s.r.o. zpravidla okamžikem, kdy společnost Activity promotion s.r.o. tuto písemně potvrdí a fotokopii potvrzené objednávky pošle zpět zákazníkovi. Společnost Activity promotion s.r.o. vyrozumí zákazníka o akceptaci objednávky bez zbytečného prodlení, nejpozději zpravidla následující pracovní den po jejím obdržení.

4. Společnost Activity promotion s.r.o. je oprávněna akceptaci objednávky odmítnout v případě kdy :
a) objednávka neobsahuje údaje specifikované v odstavci 1 tohoto článku, nebo
b) objednávka obsahuje náležitosti dodávky zboží vybočující z mezí těchto podmínek, nebo
c) objednávka stanoví nereálný termín dodání zboží zákazníkovi, nebo
d) za zákazníkem eviduje ve svém účetnictví nesplacenou pohledávku po lhůtě splatnosti, nebo
e) akceptace objednávky by byla v rozporu s principy a standardy obchodní politiky společnosti Activity promotion s.r.o..

5. O odmítnutí akceptace objednávky vyrozumí společnost Activity promotion s.r.o. zákazníka s tím, že v takovém případě mohou být oběma stranami projednány sporné podmínky objednávky a dohodnuty nové podmínky dodávky zboží.

6. Zákazník je oprávněn zrušit objednávku (tzv. „storno“) akceptovanou společností Activity promotion s.r.o. písemným oznámením doručeným společnosti Activity promotion s.r.o. nejpozději 4 dny před sjednaným termínem dodání zboží. V takovém případě má společnost Activity promotion s.r.o. nárok na stornovací poplatek maximálně ve výši 75 % z ceny zboží, jehož koupě byla zákazníkem stornována a dále nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním zákazníkem zrušené objednávky.

7. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů, jsou splatné na základě daňového dokladu vystaveného společností Activity promotion s.r.o.. Uplatněním stornovacího poplatku není dotčen nárok společnosti Activity promotion s.r.o. na náhradu škody.


IV. Místo a termín dodání

1. Místem dodání zboží se sjednává provozovna společnosti Activity promotion s.r.o. specifikovaná v objednávce. Zboží se považuje za dodané zákazníkovi okamžikem :

a) Fyzického převzetí zboží zákazníkem v místě dodání.

b) Předáním zboží prvnímu dopravci za účelem přepravy zboží kupujícímu, požaduje-li zákazník odeslání zboží do své provozovny.

2. Převzetím zboží ve smyslu předchozího odstavce přechází na zákazníka riziko ztráty, zničení či poškození zboží. Náklady spojené s přepravou zboží nese zákazník.

3. K převzetí zboží pro zákazníka v provozovně společnosti Activity promotion s.r.o. je oprávněna jen osoba jmenovitě k tomu zákazníkem určená. Společnost Activity promotion s.r.o. je oprávněna požadovat, aby se jí takto zákazníkem určená osoba prezentovala náležitou plnou mocí.

4. Je-li dohodou stran sjednáno místo dodání odlišné od provozovny společnosti Activity promotion s.r.o. a je-li sjednáno dodání zboží společností Activity promotion s.r.o., přechází riziko ztráty, zničení či poškození zboží na zákazníka okamžikem, kdy je mu zboží dodáno, tj. okamžikem jeho převzetí ve sjednaném místě dodání. Zákazník je povinen poskytnout společnosti Activity promotion s.r.o. náležitou součinnost při dodání zboží tj. zejména zboží řádně a včas ve sjednaném místě dodání odebrat. Zákazník hradí náklady spojené s přepravou zboží zpět do místa jeho odeslání společnosti Activity promotion s.r.o. v případě, že zboží řádné a včas nepřevezme.

5. Zboží bude zákazníkovi dodáno v termínu stanoveném akceptovanou objednávkou. Tím není dotčeno právo společnosti Activity promotion s.r.o. postupovat dle ustanovení čl. III. Odst. 4 písm. c) těchto podmínek.

6. Pro případ, že zákazník se dostane do prodlení s převzetím zboží, resp. není-li možné zboží dodat z důvodů spočívajících na straně zákazníka, vzniká Společnosti Activity promotion s.r.o. nárok na úhradu paušálního poplatku za uskladnění Zboží kalkulovaného ve výši 3 % z kupní ceny zákazníkem řádně a včas nepřevzatého zboží, a to za každý započatý den uskladnění. Nepřevezme-li si zákazník takto uskladněné zboží nejdéle ve lhůtě do 14 dnů ode dne původně sjednaného termínu dodání, marným uplynutím uvedené lhůty zaniká povinnost společnosti Activity promotion s.r.o. zboží dodat s tím, že vzájemné nároky stran budou v takovém případě vypořádány bez zbytečného odkladu.

7. Další konkrétní podmínky dodání zboží stanoví dokument Dodací řád. Společnost Activity promotion s.r.o. je oprávněna průběžně dle svého uvážení měnit obsah dokumentu Dodací řád, a to svým jednostranným rozhodnutím. Společnost Activity promotion s.r.o. na vyžádání zákazníkovi poskytne aktuální znění dokumentu Dodací řád. Pro případ rozporu mezi zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek a dokumentu Dodací řád platí za rozhodné znění dokumentu Dodací řád.

 

 

V. Cena

1. Kupní cena zboží je stanovena aktuálně platným Ceníkem společnosti Activity promotion s.r.o. s tím, že pro účely výkladu těchto podmínek se za aktuálně platný Ceník považuje Ceník platný v okamžiku doručení příslušné objednávky zákazníka společnosti Activity promotion s.r.o.. Společnost Activity promotion s.r.o. je oprávněna průběžně dle svého uvážení Ceník měnit, a to svým jednostranným rozhodnutím. Společnost Activity promotion s.r.o. na vyžádání zákazníkovi poskytne aktuální znění ceníku.

2. Kupní ceny zboží obsažené v Ceníku jsou uvedeny ve výši bez daně z přidané hodnoty a nezahrnují náklady na dopravu zboží zákazníkovi do místa odlišného od provozovny společnosti Activity promotion s.r.o..

 

VI. Platební podmínky

1. Pokud není v objednávce stanoveno jinak, kupní cena zboží je splatná jednorázově v plné výši před dodáním zboží zákazníkovi. Úhrada kupní ceny je možná bezhotovostním převodem ve prospěch účtu společnosti Activity promotion s.r.o., a to na základě zálohové faktury vystavené společností Activity promotion s.r.o., nebo hotovostní platbou na dobírku prostřednictvím přepravní, nebo poštovní služby, na základě faktury vystavené společností Activity promotion s.r.o..

Datum splatnosti kupní ceny je stanoveno objednávkou s tím, že splatnost kupní ceny musí časově předcházet datu dodání zboží. Společnost Activity promotion s.r.o. není povinna dodat zboží zákazníkovi dříve, než je provedena úhrada kupní ceny, resp. než je jí prokázána řádná bezhotovostní úhrada kupní ceny.

1.1. Od 1.3.2017 není možná úhrada kupní ceny v hotovosti na provozovně společnosti Activity promotion s.r.o.

2. Za účelem úhrady kupní ceny vystaví společnost Activity promotion s.r.o. zákazníkovi řádný daňový doklad.

3. Pro případ prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny, nebo zálohy na kupní cenu v částce, nebo čase se sjednává úrok z prodlení ve výši 15 % p.a. z dlužné částky.

 

VII. Výhrada vlastnictví

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka okamžikem úplné úhrady kupní ceny zboží. Vyjimku z tohoto pravidla představuje situace, kdy v okamžiku dodání zboží je kupní cena zcela a beze zbytku zaplacena. V takovém případě přechází vlastnické právo na zákazníka okamžikem dodání zboží dle čl. IV. těchto podmínek.

2. V rámci stanovené výhrady vlastnictví je společnost Activity promotion s.r.o. oprávněna v případě prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny v částce nebo čase požadovat vrácení dodaného zboží zpět do provozovny společnosti Activity promotion s.r.o., a to na náklady zákazníka s tím, že zákazník se nemůže domáhat vrácení případně zaplacené části kupní ceny dokud nevrátí zboží zpět společnosti Activity promotion s.r.o.. Společnost Activity promotion s.r.o. je oprávněna na vrub případně zaplacené části kupní ceny uhradit náklady spojené s dopravou zboží zpět do své provozovny, jakož i případné škody vzniklé na zboží do okamžiku jeho vrácení zpět.

3. Společnost Activity promotion s.r.o. je též oprávněna dle svého uvážení se výhrady vlastnictví vzdát formou jednostranného písemného prohlášení doručeného zákazníkovi bez ohledu na výši případně zákazníkem uhrazené části kupní ceny. Vlastnictví ke zboží v takovém případě přejde na zákazníka okmažikem doručení písemného prohlášení společnosti Activity promotion s.r.o. ve smyslu tohoto odstavce.

 

VIII. Záruka

1. Na dodané zboží poskytuje společnost Activity promotion s.r.o. záruku za jakost s tím, že délka záruční doby u spotřebního materiálu činí 30 dní v případě zjevných vad a minimálně 2 roky u vad ostatních. Trvání záruční doby u ostatního zboží je stanoveno výrobcem zboží a bude uvedeno v záručním listě, který společnost Activity promotion s.r.o. předá zákazníkovi. Běh záruční doby počíná vždy dodáním zboží zákazníkovi.

2. V případě výskytu vady zboží, je zákazník povinen tuto písemně reklamovat u společnosti Activity promotion s.r.o., a to v době trvání záruční doby. V písemné reklamaci musí zákazník specifikovat reklamovanou vadu zboží s tím, že součástí uplatněné reklamace je též povinnost zákazníka fyzicky předat reklamované zboží Společnosti Activity promotion s.r.o. spolu s dokumentací dokládající dodání zboží společností Activity promotion s.r.o.. Náklady spojené s uplatněním reklamace nese zákazník.

3. Společnost Activity promotion s.r.o. bez zbytečného odkladu, zpravidla ve lhůtě do 30 dní ode dne obdržení písemné reklamace, posoudí zákazníkem reklamované vady zboží. Shledá-li reklamaci vad zboží za důvodnou společnost Activity promotion s.r.o. podle svého uvážení :

a) poskytne zákazníkovi nové bezvadné zboží a to v rozsahu zákazníkem důvodně uplatněné reklamace

b) poskytne zákazníkovi přiměřenou slevu z kupní ceny, není-li obchodně rozumné postupovat ve smyslu předchozího odstavce.

4. Poskytnutá záruka se nevztahuje na :

a) vady zboží spočívající v drobné odchylce v barvě, formátu či kvalitě nevylučující užití zboží k obvyklému účelu

b) vady zboží, které byly důvodem pro poskytnutí slevy z kupní ceny zboží

c) vady zboží vzniklé neodbornou manipulací, neodborným skladováním, neodborným užíváním, mechanickým nebo chemickým poškozením, a to bez ohledu na to, zda tyto vady vznikly v důsledku jednání zákazníka či třetí osoby.

d) vady zboží vzniklé v důsledku působení vyšší moci.

5. Poskytnutá záruka se rovněž nevztahuje na vady množství či sortimentní sklady dodaného zboží. Tyto vady je zákazník povinen uplatnit nejpozději v okamžiku dodání zboží.

6. Nad rámec výše uvedených záruk společnost Activity promotion s.r.o. neposkytuje žádné jiné písemné, ústní či jakékoli jiné záruky ke zboží se vztahující. Společnost Activity promotion s.r.o. zejména neposkytuje záruky vztahující se k prodejnosti zboží či vhodnosti zboží k využití pro speciální účely.

 

IX. Odpovědnost za škodu

1. Společnost Activity promotion s.r.o. je povinna v maximální míře předcházet vzniku škod a činit veškerá dostatečná opatření k zamezení vzniku škod na straně zákazníka. Společnost Activity promotion s.r.o. odpovídá za škody vzniklé zákazníkovi v důsledku zaviněného porušení povinností stanovených pro společnost Activity promotion s.r.o. těmito podmínkami nebo obecně závazným právním předpisem.

2. Společnost Activity promotion s.r.o. neodpovídá zákazníkovi za škody vzniklé v důsledku chybných údajů poskytnutých zákazníkem, škody vzniklé v důsledku neodborného zacházení, či užívání zboží, neoprávněným zákrokem, ani mechanickým poškozením.

3. Odpovědnost společnosti Activity promotion s.r.o. se ve smyslu § 386 a ostatních Obchodního zákoníku omezuje maximální celkovou výší náhrady škody z jedné škodní události nebo serie vzájemně propojených škodních událostí částkou nepřevyšující výši kupní ceny zboží, v souvislosti se kterým byly škody způsobeny resp. škody vznikly.

 

X. Obchodní reference

Společnost Activity promotion s.r.o. je oprávněna ve svých propagačních materiálech včetně tiskových zpráv a zákaznických obchodních referencích uvést obchodní firmu zákazníka jako odběratele zboží distribuovaného společností Activity promotion s.r.o. na trhu České republiky.

 

XI. Platnost smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Každá příslušná kupní smlouva mezi společností Activity promotion s.r.o. a zákazníkem je uzavřena okamžikem, ve kterém nastane kterákoli ze skutečností uvedených v čl. 1 odst. 2 těchto podmínek. Od takto uzavřené kupní smlouvy je :

a) Zákazník oprávněn odstoupit v případě, že z důvodů spočívajících na straně společnosti Activity promotion s.r.o. je společnost Activity promotion s.r.o. o více než 14 dnů v prodlení s dodáním zboží.

b) Společnost Activity promotion s.r.o. oprávněna odstoupit v případě, že zákazník je o více než 14 dnů v prodlení s úhradou kupní ceny a dále v případě, že z důvodů spočívajících na straně zákazníka není možné realizovat dodávku zboží.

2. Odstoupit od příslušné kupní smlouvy lze při naplnění důvodů uvedených v tomto článku, a to písemným rozhodnutím o odstoupení doručeným opačné straně. V případě odstoupení od příslušné kupní smlouvy jsou strany povinny bez zbytečného odkladu vrátit si vše, co si na základě příslušné kupní smlouvy poskytly s tím, že odstoupením od smlouvy není dotčen nárok společnosti Activity promotion s.r.o. na úhradu finančních nároků vzniklých ke dni odstoupení od smlouvy s výjimkou nároku na zaplacení kupní ceny zboží.

 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Activity promotion s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Activity promotion s.r.o. obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, Activity promotion s.r.o. doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Activity promotion s.r.o. spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali bude čerpána ve formě výběru alternativního výrobku.

Spotřebitel odpovídá Activity promotion s.r.o. pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

XII. Vyšší moc

1. Jestliže není některá ze stran schopna dostát závazkům, s výjimkou platebních závazků, dle kupní smlouvy, nebo je v prodlení díky okolnostem, které nemůže ovlivnit ani předvídat v době uzavření kupní smlouvy (okolnosti vyšší moci) potom tato strana nebude považována za stranu, jež by byla v prodlení, nebo jiným způsobem porušila ujednání kupní smlouvy a nebude povinna k plnění svých závazků po dobu trvání působení vyšší moci.

2. V případě že působení vyšší moci trvají déle než 30 dnů, je opačná strana oprávněna příslušnou kupní smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30 denní výpovědní lhůtou, jejíž běh počíná dnem následujícím po doručení písemné výpovědi opačné straně smluvní. Ohledně vzájemného vyrovnání platí analogicky ustanovení čl. XI. odst. 2 těchto podmínek.

 

XIII. Rozhodné právo a jurisdikce

Závazkový vztah založený v souladu s těmito podmínkami a veškeré záležitosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky a to ustanovením § 409 a násl. Obchodního zákoníku. Veškerá právní řízení nebo právní spory vedené v souvislosti předmětným závazkovým vztahem budou zahájeny a vedeny u příslušného soudu, přičemž jako místně příslušný soud se určuje obecný soud společnosti Activity promotion s.r.o..

 

XIV. Komunikace

Písemná komunikace mezi stranami bude prováděna prostřednictvím doporučené pošty, faxem nebo e-mailem, odesílaným na stranám naposledy sdělenou adresu pro doručování, nebo na adresu jejich sídla. Zprávy zasílané prostřednictvím doporučené pošty se považují za doručené uplynutím tří dnů ode dne podání zásilky. Zprávy zasílané prostřednictvím e-mailu se považují za doručené okamžikem e-mailové zprávy potvrzující bezchybné doručení. Zprávy zasílané faxem se považují za doručené okamžikem obdržení faxové zprávy potvrzující bezchybné odeslání. Toto ujednání nevylučuje právo kterékoli strany žádat, aby písemnosti zaslané faxem, nebo e-mailem jí byly předloženy v originální listinné podobě.

 

XV. Závěrečná ustanovení

1. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 9.8.2004 s tím, že jsou rozhodným dokumentem pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností Activity promotion s.r.o. ve smyslu ustanovení čl. 1 odst. 2 těchto podmínek.

2. Společnost Activity promotion s.r.o. je oprávněna průběžně dle svého uvážení měnit obsah těchto podmínek, a to svým jednostranným rozhodnutím. Pro příslušnou kupní smlouvu platí za rozhodné znění těchto podmínek aktuálně platné ke dni doručení objednávky zákazníka společnosti Activity promotion s.r.o.. Společnost Activity promotion s.r.o. zákazníku na jeho žádost předloží aktuální znění těchto podmínek.

 

V Brně dne 9.8.2004 Activity promotion s.r.o.

Activity promotion s.r.o.
Olomoucká 77
627 00 Brno
IČO: 26936241
Activity Slovakia s.r.o.
Trnavská 67
821 01 Bratislava
tel.: +420 548 211 748
mobil: +420 731 114 114
e-mail: poptávkový formulář
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.